PEMBENTANGAN 1

“Keberkesanan Pelaksanaan Komuniti Pembelajaran Profesional Di Sekolah Daerah Sibu”


YBrs. Dr. Ling Song Kai


ABSTRAK: Kajian ini adalah berkaitan amalan Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP) atau Profesional Learning Communities (PLC). Tujuan kajian ini untuk (1) mengenal pasti tahap amalan KPP dan (2) mengenalpasti lima amalan-amalan KPP yang membentuk ke arah keberkesanan sekolah rendah di Daerah Sibu. Sampel kajian terdiri daripada 50 orang guru akademik dari sepuluh buah sekolah di Sibu. Hasil dianalisis dengan spss 14. Instrumen kajian ini merangkumi sebahagian daripada soal selidik yang diubahsuai daripada Hord (1997) iaitu soal selidik (School Professional Staff as Learning Community Questionnaire, SPSLCQ). Hasil kajian mendapati KPP berlaku di semua sekolah dengan baik dengan memerlukan minima penambahbaikan dalam dimensi visi dan misi di sekolah.


Muat turun Kertas Seminar 

Separate groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)